News

Service

บริการของเรา

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
๑. ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดสระแก้ว เดือนธันวาคม ๒๕๖๖
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วร่วมกับกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอรายงานการเคลื่อนไหว
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสระแก้ว เดือนธันวาคม 2566 โดยสรุป
การประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ มีจำนวนรายการสินค้าและบริการที่ใช้คำนวณ 430 รายการ
สำหรับจังหวัดสระแก้ว มีจำนวนรายการสินค้าและบริการที่ใช้คำนวณ 237 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา หมวดยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์ โดยผลการคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภค สรุปได้ดังนี้
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของจังหวัดสระแก้ว เดือนธันวาคม 2566
ปี 2562 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของจังหวัดสระแก้วเท่ากับ 100 เดือนธันวาคม 2566 มีค่าเท่ากับ
110.1 และเดือนพฤศจิกายน 2566 เท่ากับ 110.3
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของจังหวัดสระแก้ว เดือนธันวาคม 2566 เมื่อเทียบกับ
1) เดือนพฤศจิกายน 2566 (MoM) ลดลงร้อยละ 0.2
2) เดือนธันวาคม 2565 (YoY) ลดลงร้อยละ 0.2
3) เทียบเฉลี่ย 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม) ปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AOA) สูงขึ้น
ร้อยละ 1.9
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของจังหวัดสระแก้ว เดือนธันวาคม 2566 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2566 ลดลง
ร้อยละ 0.2 (MoM) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้
1) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.1 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลง
ของสินค้า ในกลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 2.7 จากการลดลงของราคาไข่ไก่ และนมเปรี้ยว กลุ่มผักและผลไม้
ร้อยละ 1.6 จากการลดลงของราคาผักคะน้า ผักบุ้ง ต้นหอม ผักกวางตุ้ง ผักชี และบวบ เนื่องจากผลผลิตเข้าสู่ตลาด
มากขึ้น จากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย สำหรับสินค้าที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ กลุ่มข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 1.2
จากการสูงขึ้นของราคาข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า และขนมจีน เนื่องจากต้นทุนและวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น กลุ่มเนื้อสัตว์
เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ ร้อยละ 0.9 จากการสูงขึ้นของราคาเนื้อสุกร เครื่องใน และแหนม และกลุ่มเครื่องประกอบอาหาร
ร้อยละ 0.9 จากการสูงขึ้นของราคามะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) น้ำต
image
จังหวัดสระแก้ว มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา โดยมีจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 2จุดและจุดผ่อนปรน จำนวน 2 จุด ดังนี้
1. ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก (จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก) อำเภออรัญประเทศ
2. ด่านพรมแดนบ้านเขาดิน (จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน) อำเภอคลองหาด
3. จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อำเภออรัญประเทศ
4. จุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา อำเภอตาพระยา
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
https://sakaeo.moc.go.th , e-mail : sa4@moc.go.th โทร 0 3742 5011, 13
สภาวะการค้ารวม
การค้าชายแดนไทยกับประเทศกัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว
เดือนธันวาคม 2566 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 7,629.09 ล้านบาท ลดลง
จากเดือนที่ผ่านมา220.95ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ2.81 (พฤศจิกายน 2566
มูลค่าการค้ารวม 7,850.04ล้านบาท) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ลดลง 2,874.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.37 (ธันวาคม 2565
มูลค่าการค้ารวม 10,503.48ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2566) มีมูลค่าการค้า
รวมทั้งสิ้น 102,451.17 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
29,075.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.11 (มกราคม - ธันวาคม 2565
มีมูลค่าการค้ารวม 131,526.77 ล้านบาท)
image
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงการกระจายผลผลิต “หอมแดงศรีสะเกษ” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถระบายหอมแดงฯ ออกนอกแหล่งผลิต ในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก และเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยได้เชื่อมโยงผลผลิตหอมแดงฯ คุณภาพดี มีมาตรฐาน GI และ GAP จากเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 700 กิโลกรัม นำมาจำหน่ายสู่ผู้บริโภคจังหวัดสระแก้ว ในราคากิโลกรัมละ 35 บาท (แบบมัดจุก ขนาดคละกลาง) มูลค่าจำหน่ายรวม 24,500 บาท

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจและความร่วมมือในการสนับสนุนสั่งซื้อสินค้า จากหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยสามารถจำหน่ายผลผลิตหมดทันที ภายในวันรับมอบสินค้า

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

aecthaibiz
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ดํารงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 17,157